ΦΙ.ΝΑ. OIKOΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ


ΦΙΝΑ Ο.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία μας είναι Ομόρρυθμη Εργοληπτική Τεχνική Εταιρία με την επωνυμία «Χ. ΦΙΛΗΣ – Ν. NAPOLI & ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΦΙΝΑ Ο.Ε.».

ΕΔΡΑ

Η εταιρία έχει έδρα στο Μαρούσι Αττικής και σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Αιγαίου 22, όπου και λειτουργεί η εταιρική επιχείρηση (Τεχνικό γραφείο).

Η εταιρία μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, και λοιπές κάθε φύσεως εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση του σκοπού της (π.χ. αποθηκών) και για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οπουδήποτε εντός του λεκανοπεδίου Αττικής αλλά και σε άλλες πόλεις οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :

  • Η ανέγερση οικοδομών και η πώληση αυτών.
  • Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως κτιριακών έργων και η έκδοση των απαιτουμένων για αυτές οικοδομικών αδειών, καθώς και η επίβλεψη και κατασκευή αυτών.
  • Η ανάληψη και κατασκευή εργολαβικά πάσης φύσεως τεχνικών έργων, (ιδιωτικών και δημοσίων).
  • Οι πάσης φύσεως εργολαβικές εργασίες επί κτιρίων όπως χωματουργικές εργασίες, κατασκευές φέροντος οργανισμού, τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, δαπέδων και εν γένει όλες οι σχετικές εργασίες μέχρι την πλήρη αποπεράτωση μιας οικοδομής, επίσης το εμπόριο, εισαγωγή, ενδοκοινοτική απόκτηση οικοδομικών γενικά υλικών, καθώς επίσης η εισαγωγή, ενδοκοινοτική απόκτηση κατασκευή και εμπορία λυόμενων προκατασκευασμένων κατοικιών.